17.března máme pravidelně možnost sledovat ve sdělovacích prostředcích davy lidí zahalených v zelených barvách (národní barvy Irska), s cylindry a tradičním trojlístkem, procházející ulicemi velkých, především amerických měst. Jsou to převážně potomci irských přistěhovalců, kteří slaví svátek svého národního patrona svatého Patrika. Na tento den připadá výročí smrti tohoto světce. Kdo byl onen muž, který působil na britských ostrovech jako misionář, šiřitel křesťanství a zakladatel prvotních církevních struktur?

 

Svatý Patrik se narodil kolem roku 385 v Británii. Jeho celé jméno bylo Magonus Sukatos Patrikius. Otec svatého Patrika byl římským prefektem a zároveň byl také diakonem. Jeho dědeček byl dokonce knězem. Přesto v mládí světec příliš k víře neinklinoval, byl k ní lhostejný. V 16.letech byl zajat piráty, odvezen do Irska a prodán pohanskému druidovi Milgovi do otroctví. Zde pásl ovce po celých 6 let. Svatý Patrik viděl ve svém vyhnanství Boží trest za svůj předchozí život a obrátil se k Bohu, jak píše ve své knize Vyznání. Začal žít postním životem, modlil se ve dne i v noci, někdy až sto modliteb. Jedné noci měl pak sen, že se vrátí zpět do své země. Uprchl od Milga a po strastiplném putování se po několika letech skutečně vrátil do své vlasti. Nějaký čas také pobýval v klášteře v Galii, kde se vzdělával. Několikrát se vrátil do Irska zpět, kde hlásal křesťanství.

 

Po svém vysvěcení na biskupa byl svatý Patrik 8.dubna 432 papežem Celestýnem I. ustanoven biskupem v Irsku. Obcházel „svůj“ ostrov a obracel na křesťanství jednotlivé kmenové vůdce. Když viděli poddaní obrácení svých pánů, přijímali také křesťanství. Po dvaceti letech své misijní činnosti byl sám svatý Patrik velmi překvapen velkým zájmem o křesťanské hodnoty, nárůstem kněží a řeholníků na ostrově.

 

V roce 452 ustanovuje město Armach jako svoje sídelní biskupské město. Celých třicet let hlásal svatý Patrik křesťanství v Irsku. Sám pokřtil údajně na 120 000 lidí, založil okolo 300 kostelů, vykonal mnoho zázraků. Podle legend vyhnal např. všechny zmije z Irska a dodnes tam žádna nežije, ačkoli v sousední Anglii je jich spousta. Známé je také jeho vyučování dogmatu o Nejsvětější Trojici. Světec toto dogma vysvětloval pomocí trojlístku jetele, který je dnes státním symbolem Irska.

 

Svatý Patrik zemřel 17.března 461 a v podstatě okamžitě po své smrti byl uctíván jako světec.

 

Měl patrně vliv i na šíření křesťanství na našem území. Před pověstnou cyrilometodějskou misií u nás působila tzv. iroskotská misie, která byla tvořena následovníky svatého Patrika. Tito kněží byli s největší pravděpodobností prvními šiřiteli učení Krista Pána u nás.

 

Svatý Patrik je patronem: Irska, bednářů, horníků, kadeřníků, kovářů, rolníků; přímluvce za ochranu dobytka. Nejčastěji je zobrazován jako biskup. Mezi jeho atributy patří : hadi, jetelový trojlístek, oheň, ovce.