Svatý Stanislav, jeden z hlavních zemských patronů Polska, se narodil 26.července 1030 v městě Szczepanow (Štěpánov) nedaleko od Krakova v rodině bohatých rodičů.

 

Studoval v Hnězdně v Liége (Belgie) a také v Paříži. Po studiích se vrací do Polska. Po smrti svých rodičů všechny jejich peníze rozdává chudým a stává se kanovníkem v Krakově. Po smrti krakovského biskupa Lamberta Zuly, je papežem Alexandrem II. jmenován na jeho místo. Biskupské svěcení po prvotním váhání nakonec přijímá a v roce 1072 a stává se sídelním biskupem krakovským.

 

Pokračuje v šíření křesťanství v Polsku. Je znám jako velmi zbožný a asketický muž. Podporuje chudé, vdovy, sirotky.

 

V tomto období sedí na královském trůnu Boleslav II., zvaný Krutý. Tento muž je sice udatným válečníkem, ale je také velmi krutý, a žije nevázaným způsobem života. Vladař, který budí hrůzu svému okolí, se brzy dostává do prvních konfliktů s biskupem Stanislavem, který ho upozorňuje na jeho způsob života, který se neslučuje s křesťanskými hodnotami a žádá po něm nápravu. Boleslav nejprve slibuje, že se polepší. Když k tomu nedochází, Stanislav krále žádá znovu. Boleslav znovu slíbí, ale opět svým slibům nedostojí. Unese manželku šlechtice Mstislava. Od krále se odklání postupně také šlechta. Král se jim krutě mstí, zabírá jejich majetky a zbavuje je privilegií. V této době již hnězdenský arcibiskup Stanislav sáhne nejprve k interdiktu a později krále exkomunikuje. To Boleslava rozzuřilo a začíná usilovat svatému Stanislavovi o život. Ten se před ním ukrývá. Později je vyzrazeno, kde bude Stanislav sloužit mši svatou. Boleslav proto pošle své vojáky, aby Stanislava zabili. Ti odmítají a tak sám král vtrhne do chrámu svatého Michala na Skalce u Krakova a Stanislava přímo u oltáře usmrtí, když ho udeří mečem do hlavy. K tomu došlo 11.dubna 1079. Boleslav žádá, aby tělo Stanislava bylo rozčtvrceno a pohozeno divé zvěři. Podle jedné z legend k tomu došlo, podle jiné to vojáci odmítli udělat. Krakovští kanovníci pak Stanislava důstojně pohřbili. V roce 1088 jsou jeho ostatky přeneseny do krakovské katedrály.

 

Zatímco biskup Stanislav byl téměř okamžitě po své smrti uctíván jako světec, od krále Boleslava se odklonila šlechta i lid a nakonec byl vyhnán ze země. Zemřel v roce 1081 v benediktinském klášteře v Ossiach v Korutánsku jako kajícník.

 

Biskup Stanislav byl za svatého prohlášen r. 1253 papežem Inocencem IV.

 

Stanislav je zobrazován jako biskup s mečem nebo se vzkříšeným mrtvým. Na větších obrazech je na soudu, nebo klečí před oltářem a přijímá osudnou ránu.

 

Svátek svatého Stanislava slavíme ve výroční den jeho smrti 11.dubna.