Svatý Tomáš byl jedním z učedníků Krista Pána. V evangeliích bývá označován jako "Dvojče - Didimos (z řečtiny)" nebo jako "blíženec". O jeho životě toho mnoho nevíme. pocházel z Galileje, z chudých poměrů. Živil se snad rybolovem, podle jiných pramenů jako zedník nebo stavitel.

 

O apoštolovi se dočítáme na několika místech v evangeliích. Evangelista Jan si všímá Tomášova odhodlaného postoje následovat Pána. Když se Kristus Pán vydává do Betánie za Lazarem a přitom se přiblíží k Jeruzalému, kde mu již bylo ukládáno o život, apoštol Tomáš prohlásí: "Pojďme i my, ať zemřeme společně s ním."

Další zmínku o Tomášovi nacházíme při Poslední večeři, když Pán Ježíš prohlásí: "Cestu kam já jdu znáte." (Jan 14,4). Tomáš na to odvětí: "Pane nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu." Jan 14,5. A Pán na to odpovídá, že on je tou cestou, pravdou a životem.

A třetí a soudím, že i nejkrásnější zmínka o Tomášovi, je opět v evangeliu svatého Jana. Když se po zmrtvýchvstání Pan Ježíš poprvé ukazuje apoštolům, Tomáš není mezi nimi. Když mu ostatní oznamují, že viděli Pána, Tomáš to lakonicky zkonstatuje slovy, že dokud neuvidí, neuvěří. Při dalším zjevení Zmrtvýchvstalého, je již Tomáš přítomen. Na nabídku Krista Pána, aby vložil prsty do jeho ran po hřebech a ruku do rány v boku po kopí, pronese apoštol Tomáš jedno z nejkrásnějších vyznání Nového Zákona: "Pán můj a Bůh můj." (Jan 20,28).

 

Tomáš jedná jako člověk impulzivní, ale zároveň hloubavý. Pro svůj pochybovačný postoj bývá někdy označován jako "nevěřící". Ale jak je vidno v Janově 20. kapitole, 28. verši, není Tomáš nevěřící, ale naopak hluboce věřící člověk. Člověk, který se i přes svoje pochybnosti dopracovává k hluboké víře.

.

Po seslání Ducha svatého hlásal apoštol Tomáš evangelium  v Sýrii, mezi Peršany,  Médy, Parthy, na území dnešního Iránu, Iráku, Afganistanu, Uzbekistánu, Pákistánu, Číny, Indie.

 

V Indii pak kolem roku 72 podstupuje mučednickou smrt. Údajně byl proboden kopím. Jeho hrob se nachází v Chennai (dříve Madrás) v indickém státě Tamilnádu. Světcovy ostatky byly ve třetím století vyzvednuty a putovaly přes Edessu, řecký ostrov Chios až do italské Ortony, kde spočívají dodnes.

 

Svatý Tomáš je patronem Pákistánu, Indie, Portugalska, stavitelů, zedníků, architektů, stavebních dělníků, tesařů, je vzýván při bolestech zad, proti pochybnostem. Mezi jeho atributy patří kopí, meč, stavitelský úhelník, pás Panny Marie, který mu podle legendy Bohorodička hodila z nebe při svém nanebevzetí.

 

Svátek svatého Tomáš slavíme 3.července, v pamětní den přenesení apoštolových ostatků do Edessy.

 

Výjevy ze světcova života inspirovaly i mnohé umělce. Jedním z nejznámějších obrazů je Nevěřící Tomáš od Caravaggia.