Pocházel ze vznešeného římské rodu. Jeho otec se jmenoval Pontianus. O jeho dětství a vůbec životě toho mnoho s určitostí nevíme. Od dětství byl velmi zbožným a ve víře vytrvalým mužem, což nebylo v dobách pronásledování křesťanů určitě jednoduché.

 

V roce 222 byl po papeži Kalixtovi zvolen na Petrův stolec, jako 17. pontifik v historii, právě svatý Urban. Jeho pontifikát spadá do období vlády císaře Alexandra Severa. Toto období se vyznačovalo relativním klidem pro pronásledované křesťany. Ti se mohli scházet na bohoslužbách, měli svá pohřebiště, sbírkami majetku pomáhali svým chudým. Přes tento relativní klid se však nedá říct, že by křesťané neměli žádné nepřátele. Asi největším z nich byl císařův rádce Domitius Ulpianus. Tento právník sestavil sbírku spisů, ve kterých popisuje, jakým způsobem by se mělo z pohledu světské moci postupovat proti křesťanům. Ulpianus zdůrazňoval, že křesťanství je nepovolené náboženství, které se projevuje čarodějnictvím, svatokrádežnictvím, vlastněním čarodějných knih (tím mínil Bibli). Dále také uváděl, že se křesťané staví proti uspořádání tehdejšího Říma, proti otrokářství. Z těchto důvodů, by mělo být proti křesťanům postupováno s nejvyšší přísností a křesťané by měli být vyhledáváni, zatýkání a trestáni. Tyto Ulpianovi návrhy však pravděpodobně císař nikdy v praxi neprováděl, takže doba vlády Alexandra Severa byla pro křesťany relativně poklidná.

 

Urban řešil za svého pontifikátu spory s prvním vzdoropapežem Hippolytem, žákem Ireneje z Lyonu. Podle legendy obrátil na víru manžela svaté Cecilie Valeriána a jeho bratra.

 

Smrt svatého Urbana je obestřena tajemstvím. Podle legendy zemřel mučednickou smrtí, kdy byl na příkaz prefekta Almachia mlácen olověnou holí a poté sťat. Podle některých badatelů zemřel přirozenou smrtí roku 230. Někdy se jako datum jeho smrti uvádí 23. květen.

 

I ohledně místa světcova posledního odpočinku panují nejasnosti. Podle některých pramenů byl pohřben na Pretestalově hřbitově, kde stojí hrobka s jeho jménem. Podle jiných pramenů jeho ostatky spočinuly v Kalixtových katakombách. 20.7. roku 818 nechal ostatky údajně vyzvednout papež Paschal I. a přemístit je do chrámu svaté Praxedy pod hlavní oltář.

 

Svatý Urban bývá nejčastěji zobrazován jako papež s papežskou tiárou a pastýřskou berlou. Je patronem vinařů, bednářů, bývá vzýván na ochranu vína, vinohradů, proti bouřce, mrazu.

 

Svátek svatého Urbana připadá na 25. května, což je výroční den jeho pohřbu, nikoliv smrti.