Apoštol Jakub

Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola Jakuba:

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel.

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.

Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.

Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.

Comments are closed.