Citáty o svatých

V zázraky věří pouze lidé dvou kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen o jeden druh: svatí jsou dětmi v duchu. (T. Dajczer)

Svatí, pomysleme například na Matku Terezu z Kalkaty, čerpali svou schopnost milovat bližního stále novým způsobem ze setkávání s eucharistickým Pánem. (Encyklika Deus caritas est)

Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. (Žalm 34, 10)

Svatí jsou našimi vzory modlitby a také je prosíme, aby se přimlouvali u Nejsvětější Trojice za nás a za celý svět. Jejich přímluva je nejvyšší služba, kterou prokazují Božímu plánu. (KKC)

Bezpochyby všichni svatí byli velkými služebníky Panny Marie a přiváděli k ní i ostatní. (Sv. L. M. Grignion)

Krista doopravdy znají jen svatí, protože důkladně poznali sebe sama a spatřili velikost vlastní hříšnosti. (T. Dajczer)

Všichni svatí prošli mnoha protivenstvími a pokušeními a měli z nich prospěch. (T. Kempenský)

Svatí opravdu vnášejí světlo do lidských dějin, protože jsou to mužové a ženy víry, naděje a lásky. (Encyklika Deus caritas est)

Kromě andělů i svatí a blažení v nebi nás chrání a pomáhají nám. V duchu se u nich často zastav a udržuj s nimi svaté společenství. (Filotea)

Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. (Bible - Lv 19, 2)

Nebeskou liturgii konají andělé, svatí Staré i Nové Úmluvy, zvláště Matka Boží, apoštolové, mučedníci a „nesmírné množství, které by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků (Zj 7,9). Když slavíme ve svátostech tajemství spásy, účastníme se této nebeské liturgie. (KKC)

Všichni svatí se modlili srdcem. Všichni svatí pohnuli světem. (J. Philippe)

Svatí autoři, kteří spisovali pod vlivem Ducha svatého, rovněž nemohli vždy chápat úmysly Ducha. Ty se objasnily, když nastal čas. (W. Stinissen)

Jestliže Kristus je světlo dokonalosti, svatí jsou, jak se říká, jeho odraz na vodní hladině. (T. Špidlík)

Comments are closed.