Citáty o víně

Maria neřekla svému Synovi: „Dej jim víno," nýbrž: „Už nemají víno". (sv. Jan od Kříže)

Duch je jako víno. (John Bevere)

Bůh nedává nové víno svého Ducha do starého měchu srdce sloužícího hříchu. (R. Cantalamessa)

Kristus obnažuje svou božskou důstojnost, maří sebe sama už tou skutečností, že skrývá svůj majestát a své lidství do hmotné podoby chleba a vína. (T. Dajczer)

Kéž by Bůh dal, aby jeho božský Syn nechyběl na žádné svatbě! Potom by víno radosti a pokoje nechybělo v rodinách. (sv. František Saleský)

Víno je symbol, který naznačuje mesiášské poslání. Jan v evangeliu o svatbě v Káně ukazuje, že (protože víno jako důležitá součást svatební oslavy chybí) Izrael není ještě připraven k svatbě s Jahvem. (A. E. Gilles)

Aby víno bylo „poctivé", musí být šťávou z hroznů, láska pak musí být šťávou srdce. (R. Cantalamessa)

Podobně jako víno, i naplnění Duchem svatým přináší do našeho srdce radost a veselí. (D. Cho)

Tam, kde se pěstuje obilí a víno, panuje civilizovaný život. (C. G. Jung)

Nové víno protrhne starý měch a bude si žádat nový. To nové víno je Kristus a staré měchy jsou stará země (která pukla při vtělení Kristově) a naše staré já, které puká při novém zrození. (P. Kreeft)

Porozumíme-li eucharistii, je vyhráno! Je to stejné tajemství, jakým je Ježíš. Vypadá jako chléb, vypadá jako víno, ale říkáme, že tím není. Je čímsi více. Je vždy čímsi více. (R. Rohr)

Podle žalmu 104 (verš 15) víno přináší radost. Je znamením, že Bůh obdělávané zemi požehnal. V Písni písní je víno symbolem lásky mezi nevěstou a ženichem. (T. Špidlík)

V momentě epikleze církev svolává Ducha svatého, aby sestoupil na chléb a víno, protože je jinak nemožné, aby se tato materie stala Bohem. (D. Ange)

Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. (1 Tim 5,23)

Comments are closed.