Kámen v citátech

A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. (Mt 28,2)

Pokora neznamená, že budete neustále hledat kámen, pod který byste si zalezli, protože budete mít pocit, že nejste hodni cokoli dělat. (N. Anderson)

Ježíš je kamenem, který stavitelé odvrhli, ale před Bohem je „vyvolený a vzácný" (srov. l Petr 2,4).

Vzkříšením Ježíše nám Otec nedal jen „bezpečný důkaz" o sobě, ale i „živou naději"; vzkříšení není jen základní kámen křesťanství, ale i síla, která vnitřně živí jeho naději. (R. Cantalamessa)

Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa" (Ez 6,26).

V samotě se naše kamenné srdce může proměnit v srdce z masa, nepoddajné srdce v srdce kajícné a srdce uzavřené v srdce, které se dokáže otevřít všem trpícím lidem gestem solidarity. (H. Nouwen)

Ježíš na kříži odňal všemu lidstvu srdce z kamene, všechnu zášť, nepřátelství a nevoli vůči Bohu, které v sobě lidé nashromáždili pod zákonem. Ježíš ukřižoval starého člověka a zbavil moci tělo ovládané hříchem. (R. Cantalamessa)

„Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem." (Ježíš)

My můžeme odvalit náhrobní kameny pochyb a nevědomosti, ale jen Bůh jim může vdechnout nový život. (S. Singh)

Jednou, když jsem byl v Himalájí, seděl jsem na břehu řeky; vytáhl jsem z vody krásný tvrdý kulatý kámen a rozbil jsem ho. Uvnitř byl docela suchý. Kámen ležel dlouhou dobu ve vodě, ale voda do něj nepronikla. Přesně tak to je s „křesťany" Západu. Po staletí byli obklopeni křesťanstvím, zcela ponořeni do jeho požehnání, ale Mistrova pravda do nich nepronikla. Křesťanství za to nemůže; příčina je spíše v tvrdosti jejich srdcí. Materialismus a intelektualismus jim zatvrdil srdce. Takže nejsem překvapen, že mnoho lidí na Západě nechápe, co to ve skutečnosti křesťanství je. (S. Singh)

Zbožnost je jako květ, jako zářivý lesk drahého kamene, je balzámem, který posiluje lidi a obveseluje anděly. (sv. František Saleský)

Lidé o sobě špatné zprávy neslyší rádi, a proto jsou prorokové tak často ukamenováni nebo jinak obětováni. (S. Peck)

Pro katolické křesťanství je eucharistie prubířským kamenem pravověrnosti. (R. Rohr)

Velkým kamenem úrazu je pro nás to, že Bůh dopouští tolikero dění. Proč nezasáhne, proč je tak pasivní? Jestliže se nás Bůh ujímá, jak je možné, že dopustil Osvětim a mučírny a rovněž hrozbu strašlivé jaderné války? Otázky, které nás trýzní, a které není snadné zodpovědět. (W. Stinissen)

Bůh není zkamenělý. (D. Wilkerson)

Comments are closed.