Maria

MODLITBA K MATCE BOŽÍ SVATOTOMSKÉ
v době pandemie koronaviru:

Maria, Matko Boží,
obracíme se k Tobě, protože jsi zanechala v našem městě Brně trvalé znamení své péče a pomoci.
V lidsky beznadějné situaci jsi město ochraňovala před zničením, obyvatele před oloupením, vyvražděním i před morovými epidemiemi.
Prostřednictvím ikony Svatotomské jsi přinesla svému lidu povzbuzení, uzdravení a posílení, upevnění v naději, a nakonec vítězství.
Nepřítel tě viděl jako „černou Marii“,
ale Brňané v tobě viděli světlo Boží milosti.
Tvá přítomnost byla pro nepřátele tmou a pohromou, pro Brňany byla symbolem a znamením Boží lásky a blízkosti.
Panno Maria Svatotomská, náleží ti titul: „Palladium města Brna“, což znamená „záruka trvání města“.
Svou přítomností skrze tuto ikonu vyprošuješ Boží péči a pomoc každému z nás.
Přicházíme, abychom tě společně vroucně prosili:
kéž se odvaha a odhodlání našich předků i jednota v modlitbě a víře stanou vzorem také pro náš život.
Stojíme před tvým obrazem
a děkujeme za ty, na jejichž dědictví navazujeme.
Prosíme, abychom měli stejnou víru,
odhodlání a odvahu překonávat překážky, jako oni.
Abychom v jednotě s Bohem i mezi sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života.
Panno Maria Svatotomská,
skrze Tvou přítomnost jsme stále obdarováváni velkými milostmi.
V důvěře Ti svěřujeme i současnou světovou pandemii koronaviru, všechny, kteří již onemocněli,
i ty, kteří stojí v tomto boji v první linii.
Prosíme, buď nám záštitou,
abychom vytrvali v Boží lásce a nepřestali důvěřovat v Boží lásku.
Buď s námi v našich starostech a obavách o naši budoucnost.
Prosíme, aby nám skrze Tvou přímluvu Ježíš daroval potřebnou pomoc a provedl nás rozbouřeným časem do klidných zítřků.
Maria, věříme, že i v této těžké zkoušce oslavíš své jméno a přineseš nám potřebnou Boží milost.
Upevni naši víru, naději i lásku.
Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/331/20 ze dne 19. 3. 2020

Comments are closed.