Prosby za déšť

Bože, v Tobě žijeme!
Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!
Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou. Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni. Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou nebeskou rosou. Amen

Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru!
Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě slunci jsi dal úkol sloužit zemi, kterou jsi nám dal jako náš dočasný, ale skutečný domov. Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je životodárnou vodou, pošli je nad naše pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na vyprahlou zem, aby vydala plody k našemu užitku. Naplň potoky a řeky proudem svého požehnání. Rybníky, přehrady a podzemní prostory náplň vodou až po okraj. Zvláště tam, kde je vláhy nejvíce potřeba. Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejsme vděční za její plody, které pokládáme za samozřejmé. Milosrdný Bože, odpusť nám naše sobectví a nevděčnost. S velkou důvěrou se dovoláváme tvé všemohoucnosti, ukaž nám svou dobrotu a daruj nám opět tolik potřebný déšť. Děkujeme Ti. Amen

Prosba o déšť
Dej nám, prosíme, Pane, zúrodňující déšť a milostivě zavlaž povrch země nebeskou rosou. Ve své úzkosti se spoléháme na tvou dobrotivost. Dopřej nám ochranu ve všech našich protivenstvích. Amen

Bože Abrahámův!
Bože Abrahámův, všemohoucí věčný Bože!
Ty, který pokrýváš nebe oblaky, otvíráš průduchy nebeské, dáváš zemi déšť a občerstvuješ ji tak svým požehnáním, zavlaž půdu svým tichým deštěm, jako jsi to učinil za času proroka Eliáše. Pro tvé nekonečné milosrdenství a pro zásluhy tvého Syna, učiň, aby země byla pokryta dostatečnou a potřebnou vláhou, a tak nám i zvířatům vydala úrodu, abychom Ti vzdávali chválu, konali dobro a varovali se hříchu. Amen

Milosrdný a spravedlivý Bože!
Popřej nám svou milost, abychom zaopatřeni v časných potřebách, tím horlivěji vyhledávali dobra věčná. Nejmocnější, veškeré chvály a slávy hodný Bože! Tebe svými hříchy urážíme, dopustil jsi, že nebe nad námi je zavřené a země je vyprahlá. Stojíme před tvou spravedlností, svých nepravostí srdečně litujeme a s velkou pokorou Tě prosíme o milost. Neboť ty se slitováváš pro své velké milosrdenství. Pane Bože náš, studnice vody živé! Ty pokrýváš nebe oblaky a déšť sesíláš na spravedlivé i hříšníky. Prosíme, otevři pokladnici nebe a dostatečným deštěm zavlaž zemi. Vždyť nebesa nemohou dát vodu, pokud se nad námi nesmiluješ. Tvé dobroty se dovoláváme skrze Krista Ježíše, našeho Pána. Amen

Comments are closed.