Prorok Joel je označován za jednoho z dvanácti malých proroků Starého zákona. Žil patrně v 5.-4. století před našim letopočtem v tzv. poexilním období. Narodil se již v Jeruzalémně do pokolení Ruben. Jeho otec se jmenoval Petuel. Jinak o životě tohoto proroka a světce příliš nevíme.

 

Zanechal nám ale jednu z prorockých knih Starého zákona, která je po něm pojmenována. V první části této knihy vyzývá Hospodin ústy svého služebníka Joela svůj lid k návratu k životu dle jeho přikázání. Pokud se ale lid neobrátí k Hospodinu prostřednictví postu, modlitby, změny smýšlení, předpovídá prorok katastrofu božího lidu. Pokud však lid uposlechne, slibuje Hospodin milosrdenství a odpuštění.
„Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.“ Joel 2,13.

 

Druhá část knihy, nazvaná Den Hospodinův; zde předpovídá prorok Joel vylití Ducha Svatého (Letnice) a to, co se bude dít po nich. Prorok také zdůrazňuje Hospodinovu věrnost a odplatu a trest pro bezbožníky. Kniha pak končí úsvitem Nového světa.
“I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ Joel 3,1.

 

Joel bývá nejčastěji zobrazován se svitkem a knihou (atributy proroka), s rohem hojnosti nebo se lvem.

 

Jeho památku slavíme 19.řijna (původně připadala na 13.července).