Narodil se 21.července 1515 ve Florencii. Jeho otec byl notářem, maminka mu brzy zemřela, když mu bylo 5let.

 

Svatý Filip byl od dětství obdařen veselou povahou, kterou si uchoval až do své smrti. V Římě se věnoval především dětem, chudým lidem, poutníkům, vězňům, nemocným. Všem těmto lidem sloužil a prostřednictvím své služby a kázání se snažil zvěstovat evangelium. Navenek působil jako prostý muž se srdcem na dlani a svým upřímným, veselým, otevřeným a nekonvenčním vystupováním opravdu přivedl mnoho lidí k víře. Svatý Filip říkával, že člověk může žít svatě na kterémkoliv místě na světě a v kterémkoliv zaměstnání.

 

Nejvíce svého času však věnoval výchově zanedbávaných a opuštěných římských dětí a mládeže. Těm vštěpoval prostřednictvím různých her a dobré nálady základní hodnoty života. Vždy opakoval: „Buďte dobří, jak můžete.“

 

V roce 1551 byl svatý Filip vysvěcen na kněze (původně se knězem stát nechtěl). Později mu byl papežem několikrát nabízen i kardinálský klobouk, který však tento skromný a pokorný světec nikdy nepřijal.

 

V roce 1554 se kolem Filipa utváří komunita kněží a laiků, která má za úkol sloužit Bohu a lidem. Tuto první oratoř s kulturně náboženským programem (předčítá se zde ze životopisů svatých, konají se různá procesí, modlitby, kázání, služba nemocným) navštěvují nejrůznější lidé z celého Říma. V roce 1575 se Kongregaci Oratoře dostalo papežského schválení a Řehoř XIII. dal oratoriánům kostel Santa Maria Valicella. Vzniká kongregace Oratoriánů a „dobrý Pippo“, jak býval Filip Neri označován, se stává jejím prvním představeným.

 

Pro svoji činnost byl svatý Filip velmi oblíben a je také nazýván „druhým apoštolem Říma“. Svým konáním velmi přispěl k morální a duchovní obrodě Říma. Když tento „veselý svatý“ ke konci svého pozemského putování vážně onemocněl říkal: „ Neudělal jsem nic dobrého, nic, dočista nic. Jestli se uzdravím chci žít jinak“. Pokora hodná světce.

 

Svatý Filip Neri umírá jako osmdesátiletý 26.5.1595 v Římě a je pohřben v římské bazilice Chiesa Nuova. V roce 1610 ho papež Pavel V. prohlásil za blahoslaveného a v roce 1622 jej papež Řehoř XV. svatořečil.

 

Svatý Filip je patronem mládeže, humoru a také jedním z hlavních patronů Itálie. Nejčastěji bývá zobrazován jako kněz, mezi jeho atributy patří planoucí srdce, hůl a růženec.