Svatý Kazimír se narodil 3.(5).řijna 1458 na krakovském hradě Wawel jako syn krále polského a velkovévody litevského Kazimíra IV. Jagellonského a Alžběty Habsburské. Byl třetím z celkem třinácti děti.

 

Kazimírův nejstarší bratr Vladislav byl na kutnohorském sněmu v roce 1471 zvolen českým králem. I Kazimír se měl stát vladařem, tentokrát v Uhrách, kde se nespokojená šlechta postavila na odpor proti Matyáši Korvínovi a požadovala na polském vladaři Kazimírovi IV., aby jim dal za krále svého syna Kazimíra. Král šlechtě vyhověl a poslal svého syna s vojskem do Uher. Když však Kazimír zjistil, že by musel korunu dobývat mečem a zároveň prolévat krev svých poddaných, rozhodl se vrátit zpátky do Polska. Svému otci pak řekl, že raději než usilovat o korunu světskou bude se snažit získat korunu křesťanských ctností. Kazimír IV. byl jednáním svého syna zklamán, protože jeho politické cíle v Uhrách zkrachovaly.

 

Svatý Kazimír opustil nejen hrad Wawel, ale také život v královském přepychu. Začal žít asketickým životem, nosil obyčejný oděv, říká se, že spával na zemi a také se velmi postil. Rozhodl se, že se nikdy neožení a složil slib čistoty. Marně ho otec přemlouval ke svatbě. Svatý Kazimír se rozhodl svůj života zasvětit Pánu Ježíši a Panně Marii. Je známa také světcova nesmírná úcta k Nejsvětější Trojici.

 

Jak již bylo řečeno, Kazimír se rozhodl usilovat o korunu křesťanských ctností. A jednou z těchto ctností je bezpochyby i láska k bližnímu. Tu světec projevoval především svou pomocí chudým a utiskovaným. Když byl upozorňován na to, že se nesluší, aby se princ snižoval k poddaným, odpovídal: "Kristus, Syn Boží, král všech králů sestoupil z trůnu nebes a stal se chudým, aby nás obohatil. Slovem i životem nás Spasitel poučil, že kdo slouží chudým, slouží jemu samému." Kazimír se projevoval jako inteligentní, štědrý a radostný princ, který pomáhal všem, kdo jeho pomoc potřebovali.

 

Svatému Kazimírovi však nebyl dopřán dlouhý život. Umírá v roce 1484 v pouhých 26 letech v litevském Grodnu na tuberkulózu. V roce 1521 byl svatořečen.

 

Je uctíván jako patron mládeže, maltézských rytířů, Litvy, Polska.

 

Nejčastěji bývá zobrazován v plášti s královským hermelínem (poukaz na jeho původ), s lilii a odznaky královské moci (koruna a žezlo u nohou).

 

Světcovu památku si připomínáme 4.března.

 

Svatý Kazimír nám nejen svým slovem, ale především svým životem, ukazuje, že vládnout znamená v první řadě sloužit. V tom je jeho odkaz podoben "našemu" svatému Václavovi.