Světec se narodil v Římě, někdy mezi lety 242-245. Pocházel patrně z urozené rodiny vyšší třídy. Více se o jeho dětství a mládí u svatopisců nedočteme.

 

Víme však, že v roce 283 byl po svém obrácení ke křesťanství se svým přítel Tiburciem, také pozdější světec, pokřtěn přímo papežem Kájem (Caius).

 

Za vlády císaře Diokleciána pracoval svatý Haštal ve státních službách. Byl správcem císařského paláce.  V částech tohoto paláce ukrýval křesťany, mezi nimi i samotného papeže Kája, před krutým Diokleciánovým pronásledováním. Pro tuto svoji službu byl přezdíván „Hostitel svatých“. Tento úkryt byl pro křesťany bezpečným, kdo by je hledal přímo v císařském paláci. Úkryt sloužil také jako místo pro modlitby a bohoslužby.

 

Nakonec byl však úkryt vyzrazen a svatý Haštal zatčen. Některé prameny uvádí, že oním zrádcem byl odpadlík od víry jménem Torkvát. Světec byl mučen, po krutých mukách pak vhozen do jámy a zaživa zasypán. To se událo v katakombách na Via Labicana kolem roku 286. Dnes tyto katakomby nesou světcovou jméno a nad místem jeho skonu byl už v sedmém století postaven jemu zasvěcený kostel.

 

Světec je patronem Itálie, pastevců, zemědělců, je vzýván jako ochránce před bleskem, povodní, kožními nemocemi.

 

Zvláštní úcty pak požívá především v Bavorsku, kam benediktínští mniši přenesli kolem roku 772 jeho ostatky. Ty jsou dnes uchovávány v Landshutu v kostele svatého Martina a svatého Haštala. V Bavorsku jsou mu zasvěceny mnohé kostely i celé vesnice.

 

V naši zemi je svatému Haštalovi zasvěcen jediný kostel, a to románská bazilika na Starém Městě v těsné blízkosti Anežského kláštera. Tato bazilika je jedním z nejvýznamnějších románských kostelů v Praze. V nedávné době zde probíhal archeologický průzkum zaměřený na hledání hrobu svaté Anežky České. Po průzkumu kostelní krypty se ukázalo, že tento kostel není místem jejího posledního odpočinku.

 

Svatý Haštal je nejčastěji zobrazován jako mladý rytíř v plášti, v pravé ruce svírá meč a v levé drží palmovou ratolest, znak mučednictví. Lze o něm bez nadsázky prohlásit, že za života i v hodince smrti zůstal skutečným rytířem Kristovým…

 

Jeho svátek slavíme 26.března.