Svatý Jeroným (Eusebius Sofronius Hieronymus) se narodil kolem roku 345 ve městě Stridon v Dalmácii. Byl to muž neobyčejného nadání. V Římě a v Miláně studoval rétoriku, gramatiku a filozofii. Pobýval také v Trevíru a v Galii, kde se seznámil s mnišským životem.

 

Ačkoli byli jeho rodiče křesťané, svatý Jeroným přijímá křest až někdy kolem dvacátého roku života z rukou papeže Liberia.

 

V Antiochii dále studoval biblické vědy a hebrejštinu. Zajímá se také o díla klasiků, jako byli Vergilius, Cicero, Platon. V Konstantinopoli překládá Origenovy homilie a Eusebiovu Kroniku.

 

V Antiochii je vysvěcen na kněze (379). Sbližuje se v papežem Damasem I. a stává se jeho sekretářem. Papež ho pověřuje revizí latinského překladu Písma. Svatý Jeroným nakonec přeložil Starý i Nový zákon do latiny. Tento překlad, který známe pod označením Vulgáta, mu zabral dvacet let a na svou dobu to bylo vynikající dílo. Význam Vulgáty spočívá také v tom, že svatý Jeroným přeložil jako vůbec první text Starého zákona z hebrejštiny do latiny. Předchozí překlady byly pořizovány z řeckého překladu Starého zákona (Septuaginty). Hebrejštině se světec naučil při pobytu ve Svaté zemi. Nový zákon překládal z řečtiny.

Vedle práce na Vulgátě, také vykládal Písmo a psal k němu komentáře, vedl různé polemiky.

 

Po smrti papeže Damase I. odchází na východ, do Betléma, kde zakládá jeden mužský a tři ženské kláštery.

 

Svatý Jeroným je jedním ze čtyř církevních otců křesťanského západu (spolu se svatým Augustinem, svatým Ambrožem a svatým Řehořem Velikým). Zajímavostí je, že svatý Jeroným nebyl nikdy kanonizován, ale jako světec uctíván je.

 

Je patronem překladatelů a bývá zobrazován jako stařec s dlouhým vousem a s knihou. Mezi jedno z nejznámějších ztvárnění svatého Jeronýma patří freska v kapli svatého Kříže na Karlštejně od Mistra Theodorika.

 

Svatý Jeroným zemřel 30.září v roce 419 nebo 420 v Betléme v klášteře, který sám založil. Dnes jsou jeho ostatky uloženy v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě.

 

Známý je jeho výrok „Kdo nezná Písmo, nezná Krista“.

 

Ke svátku svatého Jeronýma se vztahují také různé pranostiky jako např.:

  • o svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu
  • na svatého Jeronýma stěhuje se už k nám zima
  • svatý Jeroným bez dřeva zatopil