O životě svatého Josefa, pěstouna Páně, se zmiňuje evangelista Matouš a Lukáš. Josef pocházel z královského rodu Davidova a žil v prvním století. Byl snoubencem Panny Marie. Po tom, co Panna Maria počala z Ducha svatého, chtěl Josef svou snoubenku opustit. Ve snu se mu zjevil anděl Páně, který vysvětluje svatému Josefu, že Panna Maria počala z Ducha svatého. Evangelista Matouš nám o tom podává tuto zprávu. „Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: ,Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.´ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ,Hle panna počne...´"(Mt 1.18-23) a svatý Josef s Pannou Marii zůstává, o rodinu se stará a chrání ji.

 

Je při narození Ježíška v Betlémě, utíká s Pannou Marií a Ježíšem do Egypta před králem Herodem, který se Ježíška snažil zabit. Po smrti Heroda se Josefovi zjeví ve snu znovu anděl a poví mu, že král je mrtev a že se může s rodinou vrátit domů. Po návratu z Egypta se Josef s rodinou usazují v Nazaretu v Galileji. Každoročně putuje jako pravověrný žid se svou rodinou slavit svátky do Jeruzaléma, kde dvanáctiletý Ježíš učí v chrámu, kde jej Josef s Marii naleznou. Toto je poslední zmínka o životě svatého Josefa v evangeliích.

 

Víme ještě, že pracoval jako tesař a tomuto řemeslu vyučil i Pána Ježíše, a zemřel patrně před veřejným vystoupením Pána Ježíše.

 

Svatý Josef byl mužem hluboké víry. Neváhá plnit Boží vůli jemu zjevenou, i když musí kolikrát úplně překopat svoje představy a svoje plány. Svatý otec Jan Pavel II. jeho víru přirovnává k víře Abrahámově.

 

Svatý Josef je dnes představován jako vzor otců křesťanských rodin.

 

Úcta k svatému Josefu se objevuje až ve století patnáctém, kdy se o něm mluví jako o pěstounu Páně.

 

Svatý Josef je patronem řemeslníků, tesařů, dřevorubců a truhlářů. Je také patronem šťastné smrti, protože podle tradice umíral v přítomnosti Ježíše a Marie. Mezi jeho atributy patří hůl a tesařské nástroje. Nejčastěji bývá zobrazován jako pěstoun nesoucí na rukou Ježíška a pak také v Betlémě u jesliček spolu s Pannou Marii. Svátek svatého Josefa slavíme 19.března.

 

Jméno Josef je z hebrejského Jóséph, označující "toho, kdo bude pokračovat". Josef je tedy ten, kdo v něčem pokračuje, něco přidává nebo rozmnožuje. Toto jméno je u nás velmi rozšířené a má mnoho domácích podob jako jsou Jožka, Jožin, Pepa.