Světice se narodila v roce 1331 ve Valdsteně ve Švédsku v zámožné rodině. Jejími rodiči byli kníže Ulf Gudmarsson a pozdější světice a spolupatronka Evropy svatá Brigita Švédská. Kateřina byla vychována v riseberském klášteře, a již ve svých čtrnácti letech byla na přání rodičů provdána za Egharda. Hned po sňatku se dohodli, že budou zachovávat zdrženlivost, aby tak mohli lépe sloužit Bohu a bližním.

 

Po smrti svého otce odchází svatá Kateřina spolu se svou matkou na pouť do Říma. V Římě pak zůstala a vstoupila do řádu Spasitele světa, který založila její matka svatá Brigita. V Římě se také dozvěděla o skonu svého manžela. Rozhodla se, že zbytek života stráví ve službě bližní jako zasvěcená panna. Složila slib ustavičného panenství.

 

Mnoho urozených i méně urozených velmožů usilovalo o ruku mladé Kateřiny. Ta je však v souladu s dřívějšími sliby všechny odmítala. Zájem mužů o světici neutichal. Jedním z nápadníků byla dokonce na krátký čas unesena.  Na základě těchto události začala svatá Kateřina zvažovat návrat do Švédska. Nakonec však poslechla radu své matky, která ji řekla, že s pokušením a nástrahami se bude setkávat všude a setrvala v Římě.

 

Spolu s matkou, svatou Brigitou, vykonaly pouť do Svaté země. Svatá Brigita zanedlouho, 23.7. 1373, umírá. Její tělo je uloženo v klášteře Klarisek v Římě. Za rok odjíždí svatá Kateřina s ostatky své matky a s ostatky několik dalších světců do rodného Švédska. Ostatky svaté Brigity jsou uloženy v klášteře ve Valdsteně, v klášteře, který sama založila, a ve kterém se roku 1375 stává její dcera představenou.

 

U hrobu svaté Brigity se dějí zázraky, a proto požádá duchovenstvo svatou Kateřinu, aby odjela do Říma požádat o svatořečení své matky Brigity. Ta tak učiní. Z Říma se však vrací těžce nemocná a roku 1381, ve svých padesáti letech umírá.

 

I u jejího hrobu se také dějí zázraky, což je bráno jako jeden z možných ukazatelů pro svatořečení. K samotnému svatořečení pak dochází v roce 1474.

 

Svatá Kateřina zasvětila svůj život Bohu v modlitbách askezi a rozjímání. Službě bližním pak v podobě pomoci chudých, nemocných a sirotků.

 

Je vzývána jako patronka proti povodním, ochránkyně proti potratům a předčasným porodům.

 

Nejčastěji bývá zobrazována v řeholním rouše s jelenem. Mezi její další atributy patří odznaky královské moci.

 

Památku svaté Kateřiny si připomínáme 24. března.