Svatý Ondřej žil v prvním století v Betsaidě. Spolu se svým bratrem Šimonem Petrem se živili jako rybáři u Genezaretského jezera.

 

Jméno Ondřej Andreas znamená „Mužný“.

 

Ondřej patřil původně k učedníkům Jana Křtitele, později se i s Petrem stal učedníkem Krista Pána.

 

Z evangelií známe okolnosti povolání obou bratrů mezi apoštoly. Matouš nám tuto událost popisuje následovně. Mt 4,18-19: „Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned zanechali sítě a šli za ním.“.

 

Přestože se Ondřejovi nedostalo mezi učedníky tak významného postavení jako jeho bratru Petrovi, patřil mezi privilegované učedníky, spolu s Janem, Jakubem, Petrem.

 

V evangeliích se dále s Ondřejem setkáváme např. při zázračném rozmnožení chlebů, také jako první spatřil Krista Pána po jeho křtu v řece Jordáně.

 

Dle zpráv historika Eusebia hlásal svatý Ondřej evangelium v Malé Asii, Skytii u Černého moře.

 

Podle apokryfních zpráv podstoupil i apoštol Ondřej, stejně jako jeho bratr Šimon Petr, mučenickou smrt. Byl patrně ukřižován v Patrasu v Řecku na kříži ve tvaru písmene X, který se později začal nazývat svatoondřejský kříž.

 

Svatý Ondřej je patronem Cařihradské církve, Rumunska, Skotska, Ruska, dále je patronem sedláku, rybářů, mezi jeho atributy patří ryba, rybářská síť, kříž a provaz.

 

Světec bývá nejčastěji zobrazován jako starý muž s dlouhými bílými vlasy a vousy, s knihou evangelií v pravici, opírajícího se o kříž ve tvaru X.

 

 

Svátek svatého Ondřeje slavíme 30.listopadu.

 

Ke svátku svatého Ondřeje se vztahuje mnoho pranostik a lidových rčení jako např.:

Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi prospěje.

Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.

Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří ho láme.

Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.