Svatý Timotej (Timoteus) se narodil v Lystře v Lakónii v dnešním Turecku. Jeho otec, který byl řeckého původu, mu brzy zemřel a tak světce vychovávala jeho matka, Hebrejka Euniké s babičkou Lois. Jméno Timotej se do češtiny překládá jako Bohuslav.

 

Rozhodující vliv na život svatého Timoteje mělo jeho setkání se svatým Pavlem, který Timoteje přivedl nejen ke křesťanství a pokřtil jej, ale Timotej se stává, dá se říct, žákem a průvodcem svatého Pavla na jeho apoštolských cestách. Apoštol se pak o Timotejovi zmiňuje i ve svých listech (1Tes, 2Tes, 2Kor, Kol, Fp, Fm ) a dva dokonce světci přímo adresuje (v listech apoštol především varuje Timoteje před nebezpečím šíření helénismu a gnosticismu v Efezu). K setkání apoštola Pavla a svatého Timoteje došlo patrně v Lystře (kolem roku 47) při Pavlově první misijní cestě do Malé Asie. K hlubšímu seznámení mezi nimi a k Timotejově následování svatého Pavla dochází až o tři roky později.

 

Timotej byl kolem roku 55 vysvěcen na jáhna. Doprovází svatého Pavla na jeho misijních cestách, slouží mu, když je uvězněn a je s apoštolem i při jeho smrti v Římě. Mezi Pavlem a Timotejem vzniklo nefalšované přátelství a to, jak si svatý Pavel Timoteje váží, je vidět i z jeho listů, kde jej nazývá „milovaným synem“ (1 Tim 1,2). Svatý Pavel ustanovil Timoteje biskupem v Efezu (kolem roku 63), kam se po apoštolově smrti Timotej také odebral.

 

V Efezu umírá svatý Timotej kolem roku 97 mučednickou smrtí. Kvůli šíření křesťanství je údajně kamenován a nakonec dobit kyjem. Světcovy ostatky jsou uloženy v kostele S.Giovanni in Fonte v Římě.

 

Svatý Timotej bývá nejčastěji zobrazován jako biskup s kyjem a kameny. Je vzýván jako ochránce před střevními, břišními a zažívacími nemocemi. Toto je odvozeno z 1.listu Timoteovi 5,23, kde Pavel píše: “Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína“.

 

Jeho památku slavíme spolu se svatým Titem (byli nejznámějšími žáky svatého Pavla) 26.ledna.

 

Se svátkem svatého Timoteje jsou spojeny i některé pranostiky, jako např.: „Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je“.

 

Svatý Timotej je vlastně jedním z pokračovatelů v díle svatého Pavla a také jedním ze světců, kteří neváhali pro šíření evangelia nasadit a i obětovat vlastní život.