Svatý Tomáš se narodil v roce 1225 v Roccasecca u Neapole. Pocházel ze starého šlechtického rodu hrabat z Aquina. Od pěti let žil v benediktinském klášteře Monte Cassino. Zde se mu dostalo výchovy a vzdělání a jeho rodina očekávala, že bude šířit její slávu buď na poli světském, nebo na poli duchovním, získáním některé významné funkce v duchovní správě, jako je biskup nebo kardinál.

 

Nic z toho se však nestalo. Svatý Tomáš k překvapení všech vstupuje v Neapoli do žebravého řádu dominikánů (1244). Jako velmi nadaný student je řádem poslán na studia do Říma, později studuje v Boloni, Paříži a také v Kolíně nad Rýnem. V Paříži se setkává s vynikající filozofem a teologem Albertem Velikým, který se později stává jeho učitelem.

 

Jako profesor teologie přednášel v Paříží, později byl papežem Urbanem IV. povolán do Říma, kde zastupuje papeže v jednání s byzantským císařem.

 

Byl mu nabídnut biskupský stolec v Neapoli, který odmítá a věnuje se své vědecké práci a věroučným disputacím. Prakticky ke každé větší teologické debatě je svatý Tomáš přizván, aby sdělil svoje názory k dané problematice. Začátkem roku 1274 je povolán na druhý lyonský koncil. Vydává se na cestu, ale 7.března 1274 umírá v opatství Fossanuova.

 

Svatý Tomáš patří k největším myslitelům a filozofům středověku, je vrcholným představitelem scholastiky. Zanechal po sobě obrovské dílo, z jehož obsahu čerpá církev dodnes. Ve svých pracích vychází svatý Tomáš z učení Augustina a novoplatoniků, ale především Aristotela. Musí se však vypořádat a filozoficky zdůvodňovat pojmy, které řecká filozofie nezná nebo vysvětluje jinak než křesťanství, jako jsou například otázky stvoření světa. Tomáš se ve svém učení snaží najít soulad mezi vírou a rozumem. Je přesvědčen, že rozum nestojí proti víře, ale že rozum a víra jsou dvě cesty vedoucí k témuž cíli, k Bohu. Formuluje pět důkazů Boží existenci, které jsou později označovány jako pět cest vedoucích k Bohu.

 

Jeho filozofické názory jsou označovány jako tomizmus a i když nejsou nejprve plně přijímány, stává se škola, kterou Tomáš založil v Neapoli, na dlouhou dobu hlavním směrem křesťanské filozofie (v roce 1879 je tomizmus uznán jako oficiální filozofie katolické církve). Na tomizmus později navazuje novotomizmus.

 

Rozsáhlé dílo Tomáše Akvinského čítá několik desítek svazků.  Mezi jeho nejvýznamnější díla patří: Teologická suma (souhrnné teologické výklady, které psal v letech 1266-1273), několik apologetických děl jako např. Suma proti pohanům (Suma contra gentiles), sepsal komentáře k Aristotelovým dílům, mnohé disputace.

 

Svatý Tomáš byl svatořečen papežem Janem XII. v roce 1323. Je patronem teologů, vysokých škol, studentů. Mezi jeho atributy patří: zářící hvězda, holubice, pás, kniha, pero, lilie, drahokam.

 

Svátek svatého Tomáše slavíme 28.ledna.