Svatý Vincenc se narodil ve třetím století ve španělském městě Huesca. O světcově mládí toho mnoho nevíme. Studoval u zaragozského biskupa Valera (Valeriána), který byl Vincencovým ochráncem a učitelem. Po studiích jej také tento biskup vysvětil na jáhna.

 

Vincenc oplýval velkým nadáním, především pak v oblasti řečnické. Ve službách biskupa Valera (Valeriána) nebojácně hlásal Boží slovo.

 

V době Diokleciánova pronásledování spravoval Valencii jistý Publius Dacián, který se snažil horlivě plnit císařovi příkazy, nevyjímaje ani příkazy, týkající se pronásledování křesťanů. A tak došlo i na svatého Vincence a biskupa Valera (Valeriána). Oba byli zatčeni a uvězněni ve Valencii. Oba byli pak také souzeni. Během soudu svatý Vincenc neohroženě vyznával víru v Krista a hájil sebe i stařičkého biskupa. Mimo jiné pronesl i následující slova: "Jsme křesťané a vyznáváme víru v Ukřižovaného Krista a jsme hotovi za ni položit i život." Dacián jej dal posléze mučit. Při mučení pak údajně řekl: "Jsem připraven trpět pro Krista víc, než tvá zloba může vymyslet."

 

Při dalším mučení byl rozdrásán, pečen na rožni byly mu vykloubeny všechny údy. V tomto zuboženém stavu byl vhozen zpět do žaláře, kde skonal. Psal se rok 304.

 

Tělo svatého Vincence mělo posloužit jako potrava pro dravce, tomu však údajně zabránila přítomnost havranů. Proto byl k světcovu tělu přivázán velký kámen a bylo vhozeno do moře. Podle legendy však vyplavalo a zbožní křesťané jej s náležitou úctou pohřbili.

 

Biskup Valera (Valerián) byl poslán do vyhnanství, podle jiných pramenů zemřel ve vězení.

 

Svatý Vincenc je uctíván jako patron cihlářů, hrnčířů, drvoštěpů, námořníků, vinařů. Zvláštní úcty pak požívá ve Francii, Římě, Africe a samozřejmě ve Španělsku, kde je mu zasvěceno velké množství kostelu.

 

Nejčastěji bývá zobrazován v červené jáhenské dalmatice, s havranem, křížem, roštem, palmou knihou nebo hroznem.

 

Světcovu památku si připomínáme 22.ledna.

 

Svatý Vincenc se raději vzdal vlastního života, než by se zřekl víry, Krista. Myslím, že opravdovější svědectví víry již podat nelze.