Citáty o světle

Kráčíme ve tmě víry, ale s vědomím, že kráčíme k pravému světlu. (G. Amorth)

Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Ježíš)

„Každý den si udělejte čas pro Boží slovo! A přitom proste: Pane, dej mi také světlo! Dej mi milost, abych tomu také rozuměl! Osvěť mé srdce a můj rozum a mou duši!" (W. Bush)

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu (Iz 5,20).

Pomysli na světlo a tmu. Tma je absence světla. Totéž platí o hříchu: hřích je absencí toho, co je dobré a pravdivé. Ďábel je strašný, protože lidé se ženou do naprosté zkázy - ztroskotají jako lodě na skalách pro nedostatek světla, kterým by se řídili. Proto se Mistr, jenž je světlem, stal Bohem vtěleným. Všichni, kdo vidí světlo, jímž je řídí, a následují cestu, kterou je vede, bezpečně projdou do požehnaného ráje, kde již není temnota. (K. Comer)

Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
(Jan 3,19)

Díky víře se Kristus postupně stává světlem, jež prozařuje celý život člověka, prosvětluje svět. (T. Dajczer)

V prvotním stavu byl člověk stvořen se schopností těšit se klidem nazírání. Avšak odvrátil se od pravého světla a obrátil se k statkům nestálým. (Sv. Bonaventura)

Snaž se dívat ve světle víry na své nedokonalosti tak, abys z nich nebyl smutný: Kristus tě přijímá takového, jaký jsi. Můžeš k němu jít s veškerou svou nedokonalostí a slabostí. (T. Dajczer)

Láska je světlem, v zásadě jediným světlem, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat. (Benedikt XVI.)

Čím více rozlévá Duch svatý v našem svědomí svoje světlo, tím více poznáváme svoje hříchy, náklonnosti, nedokonalosti, které nám překážejí v rozvoji nábožného života. (Sv. František Saleský)

Jestli mě chceš mít ve tmách, buď veleben; a když si mě přeješ mít ve světle, buď opět veleben. Jestli mě míníš potěšit, buď veleben; a jestli mě chceš navštívit bolestí, buď rovněž a stále veleben. (Tomáš Kempenský)

Křesťan, který je nositelem světla Kristova, se musí snažit, aby zapudil temnoty lháře, aby odhalil jeho nesčetné lži. (P. Madre)

Bůh je světlo. Když tě prozařuje světlo, s bolestí si uvědomuješ, že jsi mnohem nečistější, než sis myslel. (W. Stinissen)

Ve světle Bible vidíme svůj život jako dar od Boha, jedinečný poklad, který nám byl svěřen, hřivna, kterou musíme používat a chránit tak, aby přinesla ovoce. (P. Tournier)

Comments are closed.